Chronic Kitchen CBD Gummy Rings 100mg

$18.00

CBD Gummy Rings 100mg CBD per package

4 x 25mg rings/package